YÖK Accreditation Requirements

** Aşağıdaki duyuru YÖK' ün en son yayınladığı yurt dışında alınan ya da alınacak diplomaların DENKLİK süreci ile ilgili web sayfası duyurusudur. Sorularınız için bizimle iletişim kurabilirsiniz. 

YÜKSEKÖĞRETİMDE DENKLİK

Denklik;

Yükseköğretim Kurulunca tanınan bir yurt dışı yükseköğretim kurumundan alınan ön lisans, lisans veya yüksek lisans diplomalarının, ilgili eğitim düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğerliğinin tespit edilmesidir.

Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından alınacak diplomaların denklik işlemi ise 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 2880 sayılı kanunla değişik 7/p maddesi ve Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmesine dayanarak hazırlanan 20.02.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan " Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği ", 5463 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan 11/4/1997 tarihli "Lizbon Sözleşmesi" ve " Yükseköğretim Yürütme/Genel Kurul Kararları" hükümleri uyarınca yapılmaktadır.

Denklik İşlemleri

Yurtdışındaki yükseköğretim kuruluşunun Kurulumuzca tanınması halinde denkliği talep edilen yükseköğretim programının eğitim düzeyi, mezuniyet için gereken ulusal kredi ve/veya AKTS toplamı, kazanılması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik açısından Türk yükseköğretim programına eşdeğer olup olmadığı incelenerek yapılırken, Türk yükseköğretiminde aynı veya benzer bir program bulunmuyor ise eğitim düzeyi açısından Türk yükseköğretimine eşdeğer olup olmadığı" incelenmek suretiyle yapılmaktadır.

İLGİLİ EVRAKLAR

Denklik Belgesi

Denkliği talep edilen diplomanın Türk yükseköğretim sisteminde hangi alan ve düzeye eşdeğer olduğunu gösterir belgedir.

Kimler denklik başvurusu yapabilir?

Yurtdışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun TC vatandaşları için

Yurtdışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun, sağlık alanlarında yüksek lisans veya doktora yapmak ya da mezun olduğu alanda çalışmak isteyen Yabancı Uyruklular için

YÜKSEKÖĞRETİMDE TANIMA

"Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği" 3. maddesi j bendinde; " Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ve programının, faaliyet gösterdiği ülkenin yetkili makamları veya bu makamlarca yetkilendirilmiş kalite güvencesi ve akreditasyon kuruluşları ile Yükseköğretim Kurulu tarafından akademik derece vermeye yetkili bir kurum ve program olarak kabul edilmesi " olarak tanımlanmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarını tanıma veya tanınmama haklı saklı olmakla birlikte aşağıdaki hususların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ve eğitim programının;

Öncelikle faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması,

Akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması ve

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından da tanınması gerekmektedir.

Tanıma Belgesi

İlgilinin tanınan bir yurtdışı yükseköğretim kurumundan ve programından hangi derece ile mezun olduğunu gösteren ancak denklik belgesi niteliği taşımayan belgedir.

Tanıma Belgesinin düzenlenme amacı;

Yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun, ancak mezun olduğu alanda denklik için ders tamamlama, seviye tespit sınavı vb. şartları yerine getirmesi gereken; ancak mezun olduğu alanda çalışmayı düşünmediğinden bu işlemleri tamamlamak istemeyen ilgililer için "yükseköğretim mezunu" olarak istihdam edilmesinin önünü açmak,

Yurtdışında mezun olduğu okul ve derecesi tanınan, ancak mezun olduğu alanın Türkiye'deki programlara eşdeğer bulunmaması nedeniyle hakkında denklik dışında karar alınan ilgililerin üniversite mezunu olduğunu belgelemek,

Denklik işlemleri sürerken, askerlik sevk ve tehir işlemleri gibi acil olarak yükseköğretim mezunu olduğunu gösterir belgeye ihtiyaç duyulması halinde mağduriyeti önlemek.

Yükseköğretim Kurumları Tanıma Yazısı

Yurtdışındaki her hangi bir yükseköğretim kurumunun Kurulumuz tarafından tanınıp tanınmadığının bilgisinin verildiği resmi yazıdır.

Yükseköğretim Kurumları Tanıma Yazısının gerekli olduğu durumlar;

Yurtdışında öğrenim görmek isteyen/öğrenimlerine devam eden öğrenciler,

Yurtdışındaki yükseköğretim kuruluşlarından Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş yapacak olan öğrenciler,

Türkiye'de lisansüstü eğitimine başlayacak yabancı öğrenciler,

Başta sağlık ödemeleri için SGK olmak üzere, Üniversiteler, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, barolar, valilikler gibi resmi makamlara vermek üzere,

Doktora denkliği için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına yapılan başvurularda gereklidir.

YÜKSEKÖĞRETİMDE AKREDİTASYON

Genel olarak yükseköğretim sisteminin özel olarak ise yükseköğretim kurumlarının ulusal ve uluslararası düzeyde belirli performans standartlarına (kalite, verimlilik, etkinlik vb.) sahip olduğunu ortaya koymayı dolayısıyla yükseköğretim talebinde bulunanlara güven tesis etmeyi amaçlayan sistemdir.

Yükseköğretimde akreditasyon akademik kalite, saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun bir aracıdır.

Akreditasyon sisteminin amaçları:

Yükseköğretim kurumlarının karşılıklı birbirlerini tanıma sürecini kolaylaştırmak ve hızlandırmak ve

Diploma ve unvanların karşılaştırılabilmesine yardımcı olmaktır.

Türkiye'de yasalar nedeniyle gerek "Tanıma" gerekse "Diploma Denklik Süreçlerinde akreditasyon işlemleri Kurulumuz tarafından yerine getirilmektedir.

İLETİŞİM:

Telefon (Denklik Birimi): 0850 470 1 818

Faks: 0 (312) 266 50 60

Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı - 06539 Bilkent / ANKARA

ULAŞIM:

Esenboğa Havalimanı'ndan: Toplu taşım araçları ile Kızılay'a ve AŞTİ'ye ulaşım mevcuttur. Kızılay ya da AŞTİ'den Metro ile Bilkent Metro durağına ulaşılabilir.

Bilkent Metro Durağı'ndan: Buradan hareket eden 111 nolu Bilkent Ring otobüsü ile Kurulumuza ulaşım sağlanabilir.

AŞTİ'den: AŞTİ önünden geçen Bilkent dolmuşu.

Yurt Dışı DENKLİK YÖNETMELİĞİ - Resmi Gazete 

 

** Yurt Dışında Üniversite eğitimi almak istiyorsanız, yurt dışında eğitim arayışı içindeyseniz lütfen bizimle iletişim kurunuz. **

  • 31 March 2018, Saturday
NEXT CONTENT
TOP